สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

79_20201001_102545-0

ห้องสมุด มีบริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการผ่านทางเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Drop)
บริเวณด้านหน้าอาคาร บรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ