สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

73_cover_20201113_144251
107_20201113_144251-3
106_20201113_144251-2
105_20201113_144251-1
104_20201113_144251-0

สำนักวิทยบริการฯ บริการที่นั่งอ่านใหม่ @ ห้องหนังสือเยาวชน ชั้น 6
เปิดให้นักศึกษาเข้าใช้บริการแล้ว ไป Check in กันได้เลยที่ อาคาร 8 
ห้องสมุด