สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

77_20201001_101840-0

ห้องสมุด มีบริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ ผ่านทางเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Drop)
บริเวณด้านหน้าอาคาร บรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ