สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

100_20201103_122052-0

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบริการให้ยืมหนังสือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โดยให้บริการยืม 5 เล่ม / 7 วัน
สามารถค้นคว้าหนังสือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ได้ที่ ชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ