สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศวันหยุด เดือนกรกฎาคม

📣 สำนักวิทยบริการฯ แจ้ง 📣
วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 24 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 25 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม : ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว