สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศวันหยุด เดือนมิถุนายน

📣 สำนักวิทยบริการฯ แจ้ง 📣
วันหยุด เดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ