สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ วันหยุด เดือนตุลาคม 2564

📣 สำนักวิทยบริการฯ แจ้ง 📣
วันหยุด เดือนตุลาคม 2564
——–
📍 วันที่ 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
📍 วันที่ 21 ตุลาคม : วันออกพรรษา และเป็นวันหยุดประจำภาคกลาง
📍 วันที่ 22 ตุลาคม : วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
✍ตามมติ ครม. ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2563
——–