สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
——–
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดประชุมการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน
เข้าร่วมประชุมรูปแบบ Onsite และ Online Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์