สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1736_20210422_082142-0
1738_20210422_082142-2
1737_20210422_082142-1

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงและตกแต่งภายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(ห้อง IT) ชั้น 8
เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการฯ