สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2564

act_june27
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564
——
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564
ผ่านระบบ Zoom Meetings
 
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล อุทานนท์ รองประธาน
อาจารย์ ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด กรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ กรรมการ
อาจารย์เนตร โพธิ์เขียว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี กรรมการ
นางสาวชุมภู เมืองคลี่ กรรมการ
นายสืบยศ สินบัว กรรมการ
นางสาวสุภาภรณ์ เสียงเย็น กรรมการ
นางสาววราภรณ์ พุ่มรอด กรรมการและเลขานุการ
นางณัฐณิชา สมประสงค์ เจ้าหน้าที่การประชุม
 
เพื่อทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับแผนหลักของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นแผนในการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรต่อไป
——