สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564
——–
โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้างานสำนักวิทยบริการฯ 
และคณะกรรมการประจำสำนักได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์
2. ดร.ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ
——–
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์
——–
เพื่อนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และใช้เป็นแผนในการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทด้านต่างๆใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรต่อไป