สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2564
———-
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2564
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
 
โดยอาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 
1. ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล
บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
2. อาจารย์สุภาณี เลิศจิระประเสริฐ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และการบริการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 
รวมทั้งผู้บริหาร และหัวหน้างาน เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และการนำเสนอ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักวิทยบริการฯ
 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการบริหารองค์กร
ให้เป็นไปตามพันธกิจและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ