สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565
———-
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565
ประชุมรูปแบบ Onsite และ Online Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์
โดยอาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล
บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
2. นางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และการบริการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
รวมทั้งผู้บริหาร และหัวหน้างาน เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และใช้เป็นแผนในการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรต่อไป
——–