สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ ๑/๖๔
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๖
เพื่อนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๓ เดือน)
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และใช้เป็นแผนในการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทด้านต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรต่อไป