สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 5/2564

act_may16
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 5/2564
——
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 5/2564
โดยมี อาจารย์ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม
 
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์
และบุคลากรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings
เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
โดยมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา อาทิ
แนวทางการจัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th
การติดตามผลแผนพัฒนารายบุคคล
การรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงผนังกระจกภายนอก
และรายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นต้น
——