สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 6/2564

act_june19
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 6/2564
——
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 6/2564
 
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings
เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
โดยมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา อาทิ การจัดสรรงบประมาณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th เป็นต้น
——