สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 7/2564

act_june18
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 7/2564
——
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 7/2564
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings
 
เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น
——