สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน
——
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7
 
เพื่อเตรียมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
——