สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรครั้งที่ 10/2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 10/2564
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา อาทิ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การยกเลิก มาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติราชการ ณ ที่ทำการตามปกติ
และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน บุคลากรสายวิชาการให้สอนผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งในมหาวิทยาลัยหรือจากที่พักอาศัย