สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา