สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 4/2564

1749_20210429_084706-1

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings

เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา อาทิ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับที่ 2/2564 รายงานผลการดำเนินโครงการ และรายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาาคม 2564 เป็นต้น