สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้างานโดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7

          เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและจัดการแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความรู้ไร้ขอบเขต และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยตามการดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565