สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรครั้งที่ 11/2564

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 11/2564
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา อาทิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ มาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
โดยดูแลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานต่างๆ