สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 12/2564

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 12/2564
——
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 12/2564

โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันอาทิ

– อาจารย์ ดร. ธนิดา สุจริตธรรม อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยดูแลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

– การจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) วันที่ 19 มกราคม 2565

– การกำกับติดตามและรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา