สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 2/2565
——–
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 2/2565
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวาระและประเด็นสำคัญอาทิ ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความมีวินัย ณ อาคารโรงแรมช่อชงโคอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
——–