สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 3/2565
——–
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 3/2565
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวาระและประเด็นสำคัญอาทิ การดำเนินงานการจัดการขยะภายในสำนักวิทยบริการฯ
ในโครงการนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม : กิจกรรมการจัดการขยะเพื่อลดสภาวะโลกร้อน
——–