สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การสอบทานระบบการดำเนินงานโครงการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 5/2565
——–
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 5/2565
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวาระและประเด็นสำคัญ อาทิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องสมุด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “การจัดทำสารสนเทศด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒธรรม