สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 6/2565
——–
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 6/2565
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวาระและประเด็นสำคัญ อาทิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การสอบทานระบบการดำเนินงานโครงการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
โดย ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าตรวจสอบภายใน และคณะทำงาน
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ