สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.สร้อยสุดา  เลาะหมุด  รองผู้อำนวยการ
อาจารย์เนตร  โพธิ์เขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  และบุคลากร
ร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
อาคารบรรณาราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ