สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565
——
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565
ประชุมรูปแบบ Onsite และ Online Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล อุทานนท์ รองประธาน
อาจารย์ ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด รองประธาน
อาจารย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ รองประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์เนตร โพธิ์เขียว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ กรรมการ
นางสาวชุมภู เมืองคลี่ กรรมการ
นายสืบยศ สินบัว กรรมการ
นางสาวสุภาภรณ์ เสียงเย็น กรรมการ
นางสาววราภรณ์ พุ่มรอด กรรมการและเลขานุการ
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และใช้เป็นแผนในการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรต่อไป
——–