สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมวิชาการชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ สู่แนวปฏิบัติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 
นางสาววราภรณ์ พุ่มรอด รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
นางสาวชุมภู เมืองคลี่ หัวหน้าฝ่ายจัดการสารสนเทศ
นายสืบยศ สินบัว หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุภาภรณ์ เสียงเย็น หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และประกันคุณภาพ
และนายภูชิต พิมพ์พิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อโสตทัศน์และลูกค้าสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2563 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง ห้องสมุดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ สู่แนวปฏิบัติ (SDG form Vision to Librarian Action) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด ได้รับความรู้ แนวปฏิบัติ สามารถปรับบทบาทห้องสมุดให้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนต่อไป
ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย