สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นำโดย
นางสาววราภรณ์ พุ่มรอด รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
นางสาวชุมภู เมืองคลี่ หัวหน้าฝ่ายจัดการสารสนเทศ
นายสืบยศ สินบัว หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางศิริรัตน์  น้ำจันทร์ 
นางสาวเครือวัลย์  ไกรเทพ
นางสาวชมพูนุท  ชาญจรัสพงศ์
และนางสาวรสสุคนธ์  ไตรรงค์ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ในฐานะ วิทยากรพี่เลี้ยงผู้มีประสบการณ์การเขียนคู่มือ
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของการปฏิบัติงานและสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา