สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมและทดสอบระบบคลังข้อมูลดิจิทัล

act_july08
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิเขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และรองผู้อำนวยการ
รวมถึงบุคลากรสำนักวิทยบริการ ดังนี้
 
1.นางสาวชุมภู เมืองคลี่
2.นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์
3.นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี
4.นางสาวโบว์ แซ่เจียม
 
เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการทดสอบระบบการจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัล
สำหรับการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ณ ห้อง Learning Commons
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ