สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุม กิจกรรม ROAD TO ITSARAPHAP

act_july03
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564
เวลา 8.30 – 10.00 น.
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ เป็นวิทยากร
เข้าร่วมประชุม กิจกรรม ROAD TO ITSARAPHAP ผ่าน zoom meeting
 
เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดกิจกรรมประกวดการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ทางสำนักวิทยบริการฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตั้งกลุมเพจ ROAD TO ITSARAPHAP เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและดำเนินการติดตามผลของบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ