สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ 1 และ 2 ชั้นบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 6

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ 1 และ 2

ที่ชั้นบริการสื่อโสตทัศน์  ชั้น 6   ภายในสำนักวิทยบริการฯ