สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

87_20201014_093858-3
85_20201014_093858-1
84_20201014_093858-0

สำนักวิทยบริการฯ ปรับพื้นที่ให้บริการสื่อโสตทัศน์บริเวณ ชั้น 6 ห้องบริการสื่อวีดีทัศน์ ห้องหนังสือเยาวชน รวมถึงที่นั่งอ่านหนังสือบริเวณทางเข้า