สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO
ได้แก่ นาางสาวสุพินญา  บุญประดับ และนางสาวมินตรา  ผ่องราศรี
ในการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO