สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564

ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับรางวัลประจำปี ๒๕๖๔
 
ในโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ ท่านดังต่อไปนี้
 
๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
บุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
ผลงาน ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาล WepMEt
จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา หนูมี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น
 
๓.นางสาวชุมภู เมืองคลี่ ตำแหน่งบรรณารักษ์
บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
 
๔.นายสืบยศ สินบัว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
 
๕.นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ ตำแหน่งบรรณารักษ์
บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
 
๖.นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ ๒๕ ปี
——–
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการทุกท่าน