สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ทำคะแนนได้สูงสุด การอบรมการเขียนอ้างอิงฯ

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 

มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

1. อาจารย์สิรภพ เทพพิทักษ์ คณะครุศาสตร์

2. นางสาวสวรส  พิมพ์แก้ว คณะครุศาสตร์ 

3. นางสาวอธิษฐาน  ศรีลานุช  สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

ผู้เข้าร่วมอบรมที่สามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุด 

ในการอบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th