สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

91_cover_20210106_155126
138_20210106_155126-3
135_20210106_155126-0
136_20210106_155126-1
137_20210106_155126-2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้มีการขัดล้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร
เพื่อสุขภาพอนามัยของบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)