สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย วันคล้ายวันพิราลัย ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวยเนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย ๑๙ มกราคม ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา และ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ศาลเจ้าพ่อและอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา