สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

63_cover_20201008_083912
81_20201008_083912-1
80_20201008_083912-0

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันท์ อดีตอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
มอบหนังสือเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้แก่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของห้องสมุด
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้