สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมแหล่งสืบค้นงานวิจัย อยู่ที่ไหนก็สามารถหาข้อมูลได้

🔎 รวมแหล่งสืบค้นงานวิจัย อยู่ที่ไหนก็สามารถหาข้อมูลได้ 💻
1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบออนไลน์บนเมนู TU Digital Collection ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 2 หมื่นรายการ ให้บริการในรูปแบบ Open Access ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ได้แม้จะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย
>> www.library.tu.ac.th
——————
2. Thai Digital Collection (TDC) I สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แหล่งรวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
>> http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
** ใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ต้องสมัครสมาชิก
———————-
3. Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล (DRIC) รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (ไม่มี เอกสารฉบับเต็ม ทุกรายการ)
>> http://www.researchgateway.in.th
**ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก
———————-
4. ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารวิชาการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
>> https://www.tci-thaijo.org
———————-
5. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)
รวมรวบงานวิจัยไว้มากมาย และสามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสารฉบับเต็ม หรือเฉพาะบทที่ต้องการได้ โดยมีจำนวนทรัพยากรทั้งหมดถึง 235,125 รายการ
>> http://dric.nrct.go.th/Index
**ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก
———————-
6. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
คลังวิจัยสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงานวิจัยจากอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
>> https://cuir.car.chula.ac.th
———————-
7. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลรวมงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ยกเว้น สารนิพนธ์ไม่มีออนไลน์)
>> http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html
———————-
8. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository
รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากร วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
>> http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace
———————-
9. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
>> https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488
———————-
10. ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฐานข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
>> http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php
———————-
11. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถใช้เสิร์ชเอ็นจินของทางคลังเข้าไปส่องงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของสถาบันได้ โดยแต่ละงานวิจัยจะถูก
จัดให้อยู่ภายใต้คณะวิชาต่างๆ
>> http://kb.psu.ac.th/psukb
———————-
12. ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
>> http://libsearch.nida.ac.th
———————-
13. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รวมงานวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
>> https://elibrary.trf.or.th/default2018.asp
———————-
14. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวบรวมงานวิจัย รายงานการศึกษา และโครงการศึกษาวิจัย (เข้าไปที่เมนู ห้องสมุดกฎหมาย >> ผลงานวิจัย)
>> http://www.krisdika.go.th
———————-
15. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
แหล่งรวมงานวิจัยด้านแรงงาน ให้ข้อมูลทั้งบทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม
>> http://research.mol.go.th/2013
———————-
รวบรวมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ไว้อย่างมากมาย
>> http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php
———————-
17. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
รวมงานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารต้องสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งสามารถ Login ด้วย Facebook
>> http://www.kpi.ac.th
———————-
18. ProQuest Dissertations & Theses วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยกว่า 700 แห่งทั่วโลก
ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 2.4 ล้านรายการ
>> http://search.proquest.com
หากต้องการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses กรณีที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้ผ่านระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister
——————————————