สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 7/2563
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ