สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 8/2563
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ