สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 1/2564
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และร่วมกำหนดแนวทางในการให้บริการในภาคเรียนที่ 2/2563
ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 – 18.00 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ