สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564

1673_20210301_090314-0

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 2/2564
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา อาทิ แบบติตตามรายงานงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564