สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2564

1707_20210401_123621-1
1706_20210401_123621-0

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 3/2564


โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน 
พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์
เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น