สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับหนังสือชุด 30 ปี ข้างหน้าคลองคันนายาว จำนวน 1 ชุด ในวันธรรมศาสตร์สามัคคี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย นางสาวชุมภู เมืองคลี่ และ นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์
เป็นตัวแทนรับหนังสือชุด ๓๐ ปี ข้างหน้าคลองคันนายาว จำนวน ๑ ชุด
ในวันธรรมศาสตร์สามัคคี
วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต