สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
สมเด็จพระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
——–
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา